كنفرانس هاي علمي و كارگاههاي بازآموزي زايمان فيزيولوژيك

انتشار محتوا: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۰۲:۱۹ قبل از ظهر

رديف

عنوان

تاريخ برگزاري

گروه هدف

امتياز

بازآموزي

سخنرانان

1

زايمان فيزيولوژيك 1

بهداشت فردي ، تغذيه ، بهداشت روان ، علايم خطر در بارداري

28/11/1402

كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي-كارشناسي مامايي

3

دكتر فريبا عسكري-دكتر محمد رشيد مايوان

اكرم عجم-بهيه اميري-طاهره توسلي- كبري قاسمي

2

زايمان فيزيولوژيك 2

نقش آفريني ،‌پويايي و اداره يك جلسه - آموزش تئوري تمرين بدني و تن آرامي

29/11/1402

كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي-كارشناسي مامايي

5/2

دكتر فرناز شيريفي-دكتر نجمه قرباني

عفت جوادي اصل-سيماسعيدي

3

زايمان فيزيولوژيك 3

آناتومي باليني استخوان لگن و عضلات متصل به آن ، پرينه و نقش آن در زايمان، كاربرد علم حركات لگن در زايمان كينزيولوژي لگن

7/12/1402

كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي-كارشناسي مامايي

5

دكتر فريبا عسكري- دكتر مليحه سلطاني

دكتر هدي نيكنام

4

زايمان فيزيولوژيك 4

آشنايي با اصول حمايت مادر در طي مراحل مختلف زايمان توسط همسر ، خانواده ، عامل زايمان

8/12/1402

دكترا-كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي-كارشناسي وكارداني

5/2

دكتر فرناز شيريفي-دكتر پريسا قاسمي

5

زايمان فيزيولوژيك 5

روشهاي تسكين درد غير دارويي زايمان ، تكنيك هاي تنفسي و تن آرامي ، گرما و سرما درماني ، TENS - IDWL، رايحه درماني ، موسيقي درماني

13/12/1402

كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي-كارشناسي مامايي

5

دكتر فريبا عسكري-دكتر كبري ميرزاخاني

فاطمه يعقوبي

6

زايمان فيزيولوژيك 6

درد زايمان و روشهاي تسكين درد دارويي- با تاكيد بر اپيدورال، اسپينال و مخدرها

14/12/1402

دكترا-كارشناسي ارشد-كارشناسي ارشد مشاوره در مامايي-كارشناسي وكارداني

25/2

دكتر محمد معصوم زاده - متخصص بيهوشي

دكترراهله ذبيحي - متخصص بيهوشي

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس