کارگاه مراقبت معنوی در پرستاری

انتشار محتوا: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۱۴:۰۵ قبل از ظهر
گروه هدف: کادر پرستاری دانشگاه- پرستاری، هوشبری و اتاق عمل

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس