راهنمای تلفن دانشگاه

نام و نام خانوادگی
سمت
واحد
معاونت
شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر صادقی نسب معاون بهداشت دانشگاه دفتر معاونت معاونت بهداشت -- 57220194
خانم اسماعیل نیا مسئول دفتر دفتر معاونت معاونت بهداشت

 

57229012-200 57220194
خانم دکتر دنیایی مسئول واحد توسعه شبکه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-173 57220189
آقای مهندس شجاعی کارشناس هماهنگی و گسترش توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-106 -
خانم علیشاهی کارشناس جلب مشارکت مردمی توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-128 57228518
آقای بیابانی کارشناس تیم سلامت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-107 57220188
خانم صابری کارشناس هماهنگی و گسترش توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-138 -
آقای مهندس بیگی مسئول بهداشت حرفه ای گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت

 

57229012-140 57229014
خانم مهندس نمکی مقدم کارشناس بهداشت حرفه ای گروه بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت

 

57229012-155 -
آقای مهندس مردانی مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-157 57220986
خانم مهندس امیری کارشناس بهداشت محیط گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-153 -
آقای مهندس ذوالفقاری کارشناس بهداشت محیط گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-147 57229016
آقای مهندس بخشی زاده کارشناس بهداشت محیط گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-156 57229016
آقای مرادی امور دفتری گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت

 

57229012-162 -
آقای مهندس رادمهر کارشناس بهداشت محیط گروه مدیریت و کاهش خطر بلایا معاونت بهداشت

 

57229012-146 -

آقای علیمردانی

مدیر گروه واحد جمعیت، خانواده و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-120 57220187

خانم نبیلی

کارشناس شیرمادر و باروری سالم گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-122 -

خانم قاسمی

کارشناس مادران گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-123 -

خانم سمائی

کارشناس خدمات نوین سلامت گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-119 -

خانم یوسف پور

کارشناس برنامه کودکان گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-124 -

خانم قهرمانی

مسئول سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-109 57229013

خانم نجارشهری

کارشناس سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس گروه سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت

 

57229012-108 -
خانم صاحبی مسئول واحد سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت

 

57229012-168 -
خانم نجارپور کارشناس سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت

 

57229012-172 -
آقای ازقندی کارشناس سلامت روان گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد معاونت بهداشت

 

57229012-174 -
خانم حسینی نژاد کارشناس امورداروئی واحد امورداروئی معاونت بهداشت

 

57229012-163 57228561
آقای قهرمان نژاد انبار داروئی واحد امورداروئی معاونت بهداشت

 

57229012-142 57226513
خانم حسینی مسئول واحد تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

 

57229012-117 57229018
آقای زمانیان کارشناس واحد تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

 

57229012-180 -
خانم عابدینی کارشناس واحد تغذیه واحد بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

 

57229012-118 -
آقای دکتر رمضانی مسئول بهداشت دهان و دندان گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت

 

57229012-161 57229017
خانم مقیمی کارشناس بهداشت دهان و دندان گروه بهداشت دهان و دندان معاونت بهداشت

 

57229012-161 -
خانم مهندس علمدار کارشناس آمار و رایانه واحد آمار و رایانه معاونت بهداشت

 

57229012-154 57229011
آقای مهندس غلامیان کارشناس کامپیوتر واحد آمار و رایانه معاونت بهداشت

 

57229012-152 -
آقای علی اصغری مسئول واحد آموزش سلامت گروه آموزش سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-165 7220186
آقای بیرجندی سمعی و بصری گروه آموزش سلامت معاونت بهداشت

 

57229012-170 -
آقای رحمانی مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-116 57228571
آقای قربان نیا کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها ( واگیر)
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-112 57221946
آقای رمضانی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها (واگیر) گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-111 57221946
آقای حسینی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها (غیر واگیر)
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-114 57221575
خانم شریفی کارشناس مسئول پیشگیری و مبارزه با بیماریها ی غیر واگیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-113 57221575
آقای رحیمی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها (واگیر)، مسئول زنجیره سرما گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشت

 

57229012-125 57221946
آقای طحان زاده مسئول امورمالی گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-134 57229015
آقای احتیاطی حسابدار گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-132 -
آقای مهدوی حسابدار گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-133 -
آقای زارع کارپرداز گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-135 57220184
آقای آتشین جامه کارپرداز گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-136 -
آقای فرزانه فر امین اموال گروه امورمالی معاونت بهداشت

 

57229012-131 -
آقای مهندس اعلمی مسئول امورعمومی و اداری گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-150 57220185
خانم افشاری مسئول کارگزینی گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-126 57220195
خانم عجم دبیرخانه گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-127 -
خانم محمدی ماشین نویس گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-151 -
خانم محمدی تلفن خانه گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-0 -
رانندگان نقلیه گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-201 -
آقای کوچکی انبار گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-141 -
خانم متقی واحد تکثیر گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-175 -
آقای صفاری تاسیسات گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-197 -
آقای رضائیان تاسیسات گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-197 -
  نگهبانی گروه امورعمومی و اداری معاونت بهداشت

 

57229012-199 -
خانم جوانبخت مسئول آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-188 57221912
آقای اکبرزاده پذیرش آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-194 57221715
آقای اسدی نمونه گیری آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-190 -
خانم زراعت پیشه نمونه گیری نوزادان آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-192 -
آقای راهواره بخش فنی آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-189 -
خانم مهاجر بخش فنی آزمایشگاه

 

آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-189 -
خانم قاینی بخش فنی آزمایشگاه

 

آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-189 -
خانم امیری آزمایشگاه آب آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

57229012-186 -
خانم اسماعیل زاده شنوایی سنجی آزمایشگاه معاونت بهداشت

 

-

57236115
آقای دکتر صادقی نسب معاون بهداشت دانشگاه دفتر معاونت معاونت بهداشت -- 57220194
آقای اکبرزاده پذیرش آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-194 57221715
آقای اسدی نمونه گیری آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-190 -
خانم زراعت پیشه نمونه گیری نوزادان آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-192 -
آقای راهواره بخش فنی آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-189 -
خانم مهاجر بخش فنی آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-189 -
خانم قاینی بخش فنی آزمایشگاه آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-189 -
خانم امیری آزمایشگاه آب آزمایشگاه معاونت بهداشت 57229012-186 -
خانم اسماعیل زاده شنوایی سنجی آزمایشگاه معاونت بهداشت   57236115
آقای زارع حسینی رئیس دفتر ریاست دفتر ریاست حوزه ریاست 203 - 57223513 57224053
خانم سلیمان زاده متصدی امور دفتری دفتر ریاست

 

حوزه ریاست 201 - 57223513 57222328
خانم یوسف نیا مسئول دفتر دفتر ریاست

 

حوزه ریاست

202 - 57223513

57222926
آقای سده ای مدیر روابط عمومی اداره روابط عمومی و امور بین الملل حوزه ریاست 204 - 57223513 57226051
آقای شمسی کارشناس روابط عمومی

اداره روابط عمومی و امور بین الملل

حوزه ریاست 206 - 57223513  
آقای یوسفی مدیر حراست مدیریت حراست حوزه ریاست 210 - 57223513 57228816
خانم کامرانی متصدی امور دفتری وبایگانی مدیریت حراست حوزه ریاست 209 - 57223513  
خانم سابقی کارشناس حفاظت اسناد مدیریت حراست حوزه ریاست 208 - 57223513 57225811
آقای یاوری کارشناس حفاظت پرسنلی مدیریت حراست حوزه ریاست 290 - 57223513 57223516
خانم قنبری کارشناس طرح و برنامه مدیریت حراست حوزه ریاست 292 - 57223513  
آقای داستانی مسئول انتظامات مدیریت حراست حوزه ریاست 292 - 57223513  
آقای دکتر پاسبان رئیس اداره اداره بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد حوزه ریاست 216 - 57223513 57221414
آقای حسینیان کارشناس اداره بازرسی اداره بازرسی، رسیدگی به شکایات و ارزیابی عملکرد حوزه ریاست 297 - 57223513  
خانم مصباح مدیر خدمات پرستاری اداره امور پرستاری حوزه ریاست 215 - 57223513 57229023
خانم نژاد عبدالله کارشناس دفتر پرستاری اداره امور پرستاری حوزه ریاست 214 - 57223513  
خانم کمالی کارشناس دفتر پرستاری اداره امور پرستاری حوزه ریاست 214 - 57223513  
آقای مهندس شرقی رئیس اداره اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 212 - 57223513 57229001
آقای مهندس باقری کارشناس فناوری اطلاعات اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 213 - 57223513  
آقای مهندس عابدی پور کارشناس فناوری اطلاعات اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 272 - 57223513  
آقای مهندس متولی کارشناس فناوری اطلاعات اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 273 - 57223513  
خانم مهندس مختاری کارشناس فناوری اطلاعات اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 278 - 57223513  
خانم مهندس شارعی نیا کارشناس فناوری اطلاعات اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 278 - 57223513  
آقای مهندس مظلوم کارشناس آمار اداره آمار و فناوری اطلاعات حوزه ریاست 253 - 57223513  
آقای طاهری رئیس اداره اداره امور حقوقی حوزه ریاست 236 - 57223513 57220033
آقای معاون سعیدی کارشناس امور حقوقی اداره امور حقوقی حوزه ریاست 235 - 57223513  
خانم علیجان کارشناس دعاوی و تعهدات اداره امور حقوقی حوزه ریاست 233 - 57223513  
آقای مؤمن مدیرگزینش اداره گزینش حوزه ریاست 240 - 57223513 57221930
آقای حسین زاده متصدی تشکیل پرونده برادران- دبیرخانه و بایگانی اداره گزینش حوزه ریاست 241 - 57223513  
آقای غفاری کارشناس تحقیقات برادران اداره گزینش حوزه ریاست 243 - 57223513 57221930
خانم رستگارفر متصدی تشکیل پرونده خواهران- امور اداری اداره گزینش حوزه ریاست 245 - 57223513 57221931-فاکس
خانم ایزدی ماشین نویس اداره گزینش حوزه ریاست 247 - 57223513  
خانم ترابی کارشناس تحقیقات خواهران اداره گزینش حوزه ریاست 248 - 57223513 57220191
خانم اصل نورمحمدی کارشناس مصاحبه خواهران اداره گزینش حوزه ریاست 249 - 57223513  
آقای دکتر مرادی معاون توسعه دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع -  
خانم جهانگیر مسئول دفتر معاونت دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت توسعه مدیریت و منابع

400 - 57223513

57225812
آقای اکرامی مدیر منابع انسانی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

394 - 57223513

57225438
آقای خصلتی تأمین و توزیع نیرو طرح ولایحه مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

369 - 57223513

 
آقای پاکار کارشناس امور استخدامی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

370 - 57223513

 
خانم سازوار کارگزین هیئت علمی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

371 - 57223513

 
آقای مجتبوی کارشناس نقل و انتقالات و آموزش کارکنان مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

373 - 57223513

 
خانم شاه قاسمی کارشناس صدور احکام مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

364 - 57223513

 
خانم جوشنی کارشناس آمار و ارزشیابی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

366 - 57223513

 
خانم مختاری کارشناس آمار و ارزشیابی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

366 - 57223513

 
آقای محمود زاده کارگزین مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

367 - 57223513

 
آقای سپاهی کارشناس امور بازنشستگی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

368 - 57223513

 
آقای مروجی راد مسئول بایگانی پرسنلی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

374 - 57223513

 
خانم حیدری میزخدمت-اطلاعات پرسنلی مدیریت منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع

346 - 57223513

 
آقای مؤذن رئیس گروه گروه توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع 397 - 57223513  
آقای مردان کارشناس مهندسی مشاغل گروه توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع 399 - 57223513  
آقای مهندس یعقوبی مدیر دفتر فنی اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 401 - 57223513 57222927
آقای مهندس رضائیان کارشناس ساختمان اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 342 - 57223513  
آقای مهندس رشیدی کارشناس ساختمان اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 344 - 57223513  
آقای مهندس آخوندی کارشناس تأسیسات اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 345 - 57223513  
آقای صمدزاده تکنسین تأسیسات اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 301 - 57223513  
آقای اسماعیلی تکنسین تأسیسات اداره منابع فیزیکی و امور عمرانی معاونت توسعه مدیریت و منابع 301 - 57223513  
آقای قدیمی رئیس اداره اداره بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع 350 - 57223513  
آقای طحان کارشناس بودجه اداره بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع 348 - 57223513  
آقای مهندس علیخانی کارشناس فناوری اطلاعات اداره بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه مدیریت و منابع 352 - 57223513  
آقای ناصریان مدیر مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 218 - 57223513 57224677
آقای رفیق تضمینات و سپرده ها مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 252 - 57223513  
آقای خاکپور معاون مدیر و مسئول درآمد مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 222 - 57223513  
آقای خاکستانی مسئول حقوق و دستمزد کارکنان مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 227 - 57223513  
آقای سبحانی کارشناس حقوق و دستمزد مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 221 - 57223513  
آقای زنگوئی متصدی حقوق و دستمزد مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 228 - 57223513  
آقای علیرضا طحان مسئول حقوق بازنشستگی مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 223 - 57223513  
آقای یوسف زاده مسئول اعتبارات-دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 229 - 57223513  
آقای داستانی کارشناس اعتبارات مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 220 - 57223513  
آقای خیامی رسیدگی به اسناد-حسابدار مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 238 - 57223513  
آقای طالبی رسیدگی به اسناد-حسابدار مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 231 - 57223513  
آقای بخشایی رسیدگی به اسناد-حسابدار مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 231 - 57223513  
خانم مستشارنژاد رسیدگی به اسناد-حسابدار مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 232 - 57223513  
آقای ترازی تنظیم حساب ها- حسابدار مدیریت امور مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع 225 - 57223513  
آقای علی اکبری مسئول حسابداری حسابداری معاونت توسعه مدیریت و منابع 402 - 57223513  
آقای معلمی امین اموال و انباردار حسابداری معاونت توسعه مدیریت و منابع 404 - 57223513  
خانم امیدوار حسابدار حسابداری معاونت توسعه مدیریت و منابع 405 - 57223513  
آقای باقری کارپرداز حسابداری معاونت توسعه مدیریت و منابع 403 - 57223513  
آقای مهندس احمدی رئیس اداره اداره امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع 387 - 57223513 57220439
آقای رضانژاد مسئول امور عمومی اداره امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع 385 - 57223513  
آقای حسنی مسئول نقلیه اداره امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع 383 - 57223513  
آقای سبحانی کارشناس امور قراردادها اداره امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع 360 - 57223513  
آقای بسکابادی کارشناس امور قراردادها اداره امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع 361 - 57223513  
خانم پورحسین آبدارخانه اداره امور پشتیبانی و رفاهی معاونت توسعه مدیریت و منابع 393 - 57223513  
خانم جمالی مسئول دبیرخانه دبیرخانه سازمان مرکزی معاونت توسعه مدیریت و منابع 380 - 57223513 57227689 فاکس
آقای گوهری نامه رسان دبیرخانه سازمان مرکزی معاونت توسعه مدیریت و منابع 377 - 57223513  
خانم جعفری ماشین نویس و متصدی دبیرخانه دبیرخانه سازمان مرکزی معاونت توسعه مدیریت و منابع 376 - 57223513  
آقای رحماندوست مسئول دفتر و دبیرخانه درمان دفتر معاون درمان معاونت درمان 251 - 57223513 57222622-فاکس 57222622
خانم پاسدار ماشین نویس درمان و نظام پرستاری دفتر معاون درمان معاونت درمان 258 - 57223513 57222675
خانم کاخکی کارشناس معاونت درمان   معاونت درمان 254 - 57223513  
خانم پردل کارشناس صدور پروانه ها اداره نظارت بر درمان معاونت درمان 254 - 57223513 57220440
آقای یاوری رئیس اداره اداره آزمایشگاه مرکزی سلامت معاونت درمان 279 - 57223513 57221876
آقای دکتر پاسبان رئیس اداره اداره نظارت بر درمان معاونت درمان 384 - 57223513 57222675
خانم عجم رئیس اداره اداره مامایی معاونت درمان 262 - 57223513 57222674
خانم ذبیحی کارشناس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان 261 - 57223513  
آقای رهبر کارشناس اداره نظارت بر درمان معاونت درمان 252 - 57223513 57221875
آقای باقری کارشناس رسیدگی به شکایات اداره نظارت بر درمان معاونت درمان 252 - 57223513  
آقای رمضانی آبدارخانه عمومی معاونت درمان 246 - 57223513  
خانم کاملی مسئول دفتر دفتر معاون غذا و دارو معاونت غذا و دارو 265 - 57223513 57221919
آقای امین مسئول امور عمومی اداره امور عمومی معاونت غذا و دارو 266 - 57223513 57221926
خانم اصغری کارشناس تجهیزات پزشکی اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو 311 - 57223513  
آقای مهندس حاج‌علی رئیس اداره نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی اداره نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو 267 - 57223513 57221929
آقای رئیس زاده کارشناس نظارت بر مواد غذایی اداره نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو 268 - 57223513  
خانم اکبری کارشناس نظارت بر مواد غذایی اداره نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو 268 - 57223513  
آقای مختارزاده کارشناس نظارت بر مواد غذایی اداره نظارت بر موادغذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو 268 - 57223513  
آقای علی اکبری حسابدار   معاونت غذا و دارو 304 - 57223513  
خانم دکتر دارابی رئیس اداره امور داروئی اداره امور دارویی معاونت غذا و دارو 319 - 57223513 57221920
خانم دکتر خاکشور کارشناس امور داروئی اداره امور دارویی معاونت غذا و دارو 305 - 57223513  
خانم پورباقر کارشناس نسخ اداره امور دارویی معاونت غذا و دارو 305 - 57223513  
خانم مروی مقدم یارانه بیماران صعب العلاج اداره امور دارویی معاونت غذا و دارو 313 - 57223513  
آقای دکتر محمدزاده مسئول آزمایشگاه اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و دارو 309 - 57223513 57229024
آقای مهندس عباسی بخش میکروبی

اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

معاونت غذا و دارو 306 - 57223513  
آقای آدینه زاده بخش شیمی

اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

معاونت غذا و دارو 308 - 57223513  
خانم نصیرپور بخش شیمی

اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

معاونت غذا و دارو 308 - 57223513  
خانم رمضانی کارشناس آزمایشگاه

اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

معاونت غذا و دارو 312 - 57223513  
خانم جلیلی کارشناس آزمایشگاه

اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

معاونت غذا و دارو 312 - 57223513  
آقای زنگوئی خدمات - دریافت نمونه اداره آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و دارو 307 - 57223513  
آقای مهربان تلفنخانه عمومی سازمان مرکزی 280 - 57223513 57223513-14
خانم رفیعی انتشارات عمومی سازمان مرکزی 327- 57223513  
آقای نیکپور مدیر عامل مجمع خیرین سلامت حوزه ریاست 389- 57223513 57222636
آقای قهرمان نژاد کانون بازنشستگان عمومی سازمان مرکزی 302 - 57223513  
  نگهبانی عمومی سازمان مرکزی 200-260 - 57223513  
  اتاق رانندگان عمومی سازمان مرکزی 300 - 57223513  
  آبدارخانه همکف عمومی سازمان مرکزی 281 - 57223513  
  آبدارخانه طبقه اول عمومی سازمان مرکزی 282 - 57223513  
  مهدکودک عمومی سازمان مرکزی 270 - 57223513 57220131
آقای دکتر قویدل ریاست ریاست بیمارستان آیت الله مدنی بجستان بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 300-56522800 56524128
آقای مهدی حیدری مدیر داخلی- مدیر خدمات پرستاری مدیر داخلی- مدیر خدمات پرستاری بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 301-56522800 56527288
خانم سلیله آشوری امور اداری دبیرخانه - کارگزینی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 302-56522800  
آقای اکبر زهرازاده کارپرداز کارپردازی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 304-56522800  
آقای مهندس زال پور کارشناس فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 225-56522800  
خانم مهندس اصغری کارشناس تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 226-56522800  
  صندوق پذیرش و صندوق بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 0-56522800  
  پزشک اتاق پزشک عمومی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 117-56522800  
آقای محمد بشلیده سرپرستار بخش اورژانس بخش اورژانس بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 120-56522800  
آقای حمید نقی زاده مسئول آزمایشگاه بخش آزمایشگاه بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 141-56522800  
خانم فاطمه سجادی مسئول رادیولوژی بخش رادیولوژی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 142-56522800  
آقای مسلم هاشمی مسئول واحد مدارک پزشکی واحد مدارک پزشکی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 104-56522800  
  پذیرش درمانگاه تخصصی درمانگاه تخصصی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 200-56522800 56524106
56524109
خانم سمانه فاطمی نژاد سرپرستار بخش داخلی جراحی بخش داخلی جراحی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 174-56522800  
خانم صدیقه ایرانی سرپرستار بخش زنان اطفال بخش زنان اطفال بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 161-56522800  
خانم اکرم عبدالهی واحد بهبود کیفیت واحد بهبود کیفیت بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 213-56522800  
خانم معصومه سالمی مسئول زایشگاه زایشگاه بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 169-56522800  
خانم سمانه مظلوم زاده سرپرستار بخش دیالیز بخش دیالیز بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 191-56522800  
خانم عصمت زین آبادی مسئول اتاق عمل بخش اتاق عمل بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 181-56522800  
  نگهبان نگهبانی بیمارستان آیت الله مدنی بجستان 310-56522800  
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/09
تعداد بازدید:
6259
Powered by DorsaPortal