اعضای هیأت علمی


نام و نام خانوادگیآخرین مدرک تحصیلیرشته تحصیلی -گرایشرتبه علمیرزومه(CV)
ایمیل
سید حسین ابطحی ایوری دکتری تخصصی بیوشیمی استادیار مشاهده Abtahi_51@yahoo.com
نجمه ابراهیمی سنو
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
مربی
مشاهده

رضا اسماعیلی دکتری تخصصی اقتصاد سلامت استادیار مشاهده esmaeili.r@gmu.ac.ir
مجتبی افشارنیا دکتری تخصصی بهداشت محیط دانشیار
مشاهده Mafsharnia2000@yahoo.com
فاطمه افشاری
کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی
مربی
مشاهده

مجتبی امکانی
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
مربی
مشاهده

مصطفی امیری دکتری تخصصی
آموزش زبان انگلیسی استادیار مشاهده Mu1amiry@yahoo.com
معصومه امیری دلوئی
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
مربی
مشاهده

حسن ایرانی کارشناسی ارشد پرستاری - اطفال مربی  مشاهده hassan anrn@yahho.com
 جواد باذلی
 دکتری تخصصی
 سلامت در بلایا و فوریت ها
 استادیار  مشاهده
javadbazeli@yahoo.com
نرجس بحری بیناباج دکتری تخصصی آموزش مامایی استادیار مشاهده argesbahri@yahoo.com
بلال برازوان
کارشناسی ارشد علوم تشریح
مربی
مشاهده

کوکب بصیری مقدم دکتری تخصصی پرستاری - داخلی جراحی استادیار  مشاهده ko_basiry@yahoo.com
مهدی بصیری مقدم کارشناسی ارشد پرستاری - اطفال مربی  مشاهده basiri1344@gmail.com
طاهره بلوچی کارشناسی ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده tbaloochi@gmu.ac.ir
الهه بنفشه قوچان عتیق کارشناسی ارشد آموزش مامایی مربی  مشاهده elahe.banafshe@yahoo.com
حامد بیگلری کارشناسی ارشد بهداشت محیط مربی  مشاهده hamed.biglari@gmail.com
محمود تقوی
دکتری تخصصی
مهندسی بهداشت محیط
استادیار
مشاهده

سیدامیر طباطبائی زاده
متخصص
تغذیه
استادیار
مشاهده tabatabaei.amir@yahoo.com
علی اکبری متخصص روان پزشکی استادیار مشاهده  
آرش حمزه ای متخصص بیهوشی استادیار  مشاهده arash_hamzei@yahoo.com
علی جاویدی دشت بیاض
 متخصص جراحی عمومی
استادیار
مشاهده

نسیم خواجویان
کارشناسی ارشد آمار زیستی
مربی
مشاهده
Naja.khajavian@gmail.com
مصطفی جعفری زاوه
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
مربی
مشاهده

جلوه جلیلی شهری
متخصص
زنان و زایمان
استادیار
مشاهده

جعفر حاجوی
دکتری تخصصی
ایمونولوژی
استادیار
مشاهده

شهلا خسروان دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشیار مشاهده MMa_khosravan@yahoo.com
راحله درفشی
متخصص
اطفال
استادیار
مشاهده

محمد حسین بهشتی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای مربی  مشاهده  
مجید دانشفر
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان مربی  مشاهده daneshfar_majid90@yahoo.com
رقیه رحمانی دکتری تخصصی آموزش مامایی استادیار  مشاهده roghaiehrahmany@yahoo.com
مرتضی رستمیان
دکتری تخصصی
آموزش ربان انگلیسی
استادیار
مشاهده

احمد زارعی
دکتری تخصصی
بهداشت محیط
استادیار
مشاهده

رویا زمانی
متخصص
دندانپزشکی-فک و صورت
استادیار
مشاهده

عباسعلی عباس نژاد
دکتری تخصصی
فیزیولوژی
استادیار
مشاهده

مجید زمانی
کارشناسی ارشد
هماتولوژی
مربی
مشاهده

محمدامین مؤمنی مقدم
دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی
استادیار  مشاهده
موسی سجادی دکتری تخصصی آموزش پرستاری دانشیار مشاهده sajjadi m420@yahoo.com
حسن شجاعی مند دکتری تخصصی
مهندسی کامپیوتر _ نرم افزار مربی مشاهده shojaee@gmu.ac.ir
خسرو شفقی دکتری تخصصی علوم تغذیه استادیار مشاهده Dshafaghi@yahoo.com
حبیب شارعی نیا کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مربی مشاهده
 
عبدالجواد خواجوی مقدم دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی استادیار مشاهده  
ملیحه سلطانی کارشناسی ارشد علوم تشریحی مربی مشاهده  
فرهنگ سلطانی بجستانی فوق تخصص روماتولوژی استادیار  مشاهده  
ناصح پهلوانی
دکتری تخصصی تغذیه بالینی
استادیار  مشاهده
رویا پیروی
دکترای تخصصی
بهداشت محیط
استادیار
مشاهده

الهام صابری نوقابی
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
مربی
مشاهده

لیلا صادق مقدم عباسپور دکتری تخصصی
پرستاری - بهداشت جامعه استادیار  مشاهده Ls_moghadam@yahoo.com
محسن صاحبان ملکی بورد تخصصی بیهوشی استادیار  مشاهده  
مجید صادقی مقدم کاخکی
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مربی
مشاهده

میترا صالحی
دکتری تخصصی
انگل شناسی پزشکی
استادیار
مشاهده

ملیحه ضیائی
دکتری تخصصی
پزشکی
استادیار
مشاهده

علیرضا طلائی
کارشناسی ارشد اتاق عمل
مربی
مشاهده

حسین عجم زیبد دکتری تخصصی پرستاری - داخلی جراحی استادیار مشاهده moallef@gmail.com
علی عالمی دکتری تخصصی اپیدمیولوژی استادیار  مشاهده alami.ali@gmu.ac.ir
آذرعرب خزاعی
کارشناسی ارشد اتاق عمل
مربی
مشاهده

زهره عبدی
دکترای تخصصی
علوم صنایع غذایی
استادیار
مشاهده

فریبا عسکری کارشناسی ارشد مامایی - بهداشت مادر وکودک مربی  مشاهده askari@gmu.ac.ir
مریم عشقی زاده کارشناسی ارشد پرستاری - اطفال مربی  مشاهده m.eshghizadeh@gmail.com
علیرضا عطاردی بیمرغی دکتری تخصصی
کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی استادیار مشاهده ar atarodi1386@yahoo.com
نگار شفاعی
دکترای تخصصی
داروسازی بالینی
استادیار
 مشاهده  
حسن احمدی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی مربی  مشاهده
علی فیروزی چاهک
کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای
مربی
مشاهده

جواد باقری
کارشناسی ارشد الهیات
مربی
مشاهده

محمد قربانی کارشناسی ارشد خون شناسی مربی  مشاهده
مهدی کریمی بورد تخصصی پاتولوژی استادیار مشاهده mkshahri@yahoo.com
محمد کشتکار
دکتری تخصصی
فیزیک پزشکی
استادیار
مشاهده

مجتبی کیان مهر دکتری تخصصی بیوفیزیک استاد
 مشاهده kianmehr.m@gmail.com
صدیقه گوهری بهاری دکتری تخصصی معارف اسلامی- فقه ومبانی حقوق استادیار  مشاهده sedigheh.gohari@gmail.com
مریم ترابیان
دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی
استادیار
مشاهده
تکتم پیکانی
دکتری تخصصی سلامت و رفاه اجتماعی
استادیار
مشاهده

علی محمد پور دکتری تخصصی آموزش پرستاری استاد مشاهده amohammadpur@gmail.com
الهام ضعیف
متخصص
بیماری های داخلی
استادیار
مشاهده

علیرضا محمد زاده دکتری تخصص باکتری شناسی پزشکی استادیار  مشاهده alm1360@gmail.com
سارا محمدی
دکتری تخصصی
فیزیک پزشکی
استادیار
مشاهده

علیرضا محمود آبادی بورد تخصصی رادیولوژی استادیار  مشاهده mahmudabadi_md@yahoo.com
اعظم السادات محمودیان بورد تخصصی زنان و زایمان استادیار  مشاهده
جلال مردانه
دکتری تخصصی
باکتری شناسی پزشکی
استادیار
مشاهده

جلیل مشاری بورد تخصصی کودکان استادیار مشاهده Dr.Moshari@yahoo.com
مهدی مشکی دکتری تخصصی آموزش بهداشت استاد مشاهده rmoshki@gmail.com
محمد مطلبی دکتری تخصصی آموزش بهداشت دانشیار مشاهده mohammad_matlabi1344@yahoo.com
مریم مقیمیان دکتری تخصصی فیزیولوژی دانشیار مشاهده Moghimian@gmu.ac.ir
مریم معاون سعیدی
متخصص
طب کار
استادیار
مشاهده

حامد معصومی
کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
مربی
مشاهده

محمد رضا منصوریان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مربی  مشاهده mansoorian@gmu.ac.ir
سعید محرابی
متخصص
قلب وعروق
استادیار
مشاهده

الهام نیکخواه بیدختی
کارشناسی ارشد
پرستاری داخلی جراحی
مربی
مشاهده
enikkhah72@gmail.com
زهرا سعادتیان
دکتری تخصصی
ژنتیک پزشکی
استادیار
مشاهده
z.saadatian@yahoo.com
محمد حسن مینوئیان  دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی استادیار  مشاهده minooean_h@yahoo.com
فاطمه محمدزاده
دکترای تخصصی
آمار زیستی
استادیار  مشاهده
میلاد خراسانی
دکترای تخصصی
بیوشیمی بالینی
استادیار
مشاهده

سمانه نجفی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی مربی  مشاهده
پریسا آرمان پور
دکترای تخصصی
کودکان
استادیار
 مشاهده
معصومه فانی
کارشناسی ارشد علوم تشریح
مربی  مشاهده m.fani2017@yahoo.com
شادان نوید
دکتری تخصصی آناتومی
استادیار  مشاهده navidshadan@gmail.com
فاطمه هادیزاده طلاساز دکتری تخصصی
آموزش مامایی استادیار  مشاهده fatmeh hadezadeh@yahoo.com
جواد صادقی نسب
دکترای تخصصی
کودکان
استادیار
مشاهده

بتول محمدیان فوق لیسانس آموزش پرستاری - داخلی جراحی مربی مشاهده mohammadian.b@gmu.ac.ir
 امین میرثانی
 متخصص  جراحی کلیه و مجاری ادراری
 استادیار   مشاهده
 
 عباس عبادی
 متخصص  طب اورژانس
 استادیار   مشاهده
 
 ابولفضل قهرمانی
 متخصص  جراحی عمومی
 استادیار   مشاهده
 
 فاطمه کاملی
 کارشناسی ارشد
 پرستاری  مربی   مشاهده
 
 فاطمه حسینی
 کارشناسی ارشد
 پرستاری  مربی   مشاهده
 
 اعظم اکبری لر
 متخصص  زنان و زایمان
 استادیار   مشاهده
 
 علیرضا حسینی
 متخصص
 گوارش  استادیار   مشاهده
 
 نرگس حسینی
 متخصص  روانپزشکی  استادیار   مشاهده
 
 حمیده محمدزاده
 متخصص  پوست  استادیار   مشاهده
 
 وحید طالب زاده
 متخصص  طب اورژانس
 استادیار   مشاهده
 
 فاطمه مالک زاده
 دکترای تخصصی
 رادیولوژی  استادیار   مشاهده
 
 نجمه داوودیان
 متخصص  داخلی  استادیار   مشاهده
 
 رضا نوری
 کارشناسی ارشد
 پرستاری  مربی  مشاهده  
 میترا دوگونچی
 دکترای تخصصی
 آموزش بهداشت وارتقاء سلامت
 استادیار  مشاهده  
 زهرا راستین
 متخصص  زنان و زایمان
 استادیار  مشاهده  
فاطمه یعقوبی مقدم بیلندی
فوق لیسانس
آموزش مامایی
مربی
مشاهده
 
تاریخ به روز رسانی:
1401/04/01
تعداد بازدید:
1436
Powered by DorsaPortal